دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی و درمانی

ایران

مرکز سلامت باروري تابان

فرم تعرفه خدمات    

کد : CST-FR-36

ویرایش: 00

تاریخ تدوین : 2/1398

تاریخ بازنگری بعدی : 2/1399

نام پروسيجر Price/dollar
IUI 57
ICSI 435
ICSI بدون انتقال 305
انتقال جنين 131
No.Egg 157
ذوب جنين 57
فريز جنين تا 3 عدد 77
فريز جنين بيش از سه عدد 93
اسپرم فريز 37
نگهداري جنين بيش از يك سال 25
اسپرموگرام 4
سركولاژ 157
هيستروسكوپي 205
هچينگ 247

 

Call Now Button